Tez Önerisi Kabul Edilen Doktora Programı Öğrencilerinin Dikaktine

Tez önerisi kabul edilen ve 2016-2017 Bahar Yarıyılında Tez Yönetimi dersi seçen öğrencilerimiz tez konularını Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi sistemine girerek danışmanına imzalatıp dönem sonuna kadar ilgili EABDB/EASDB’ye teslim etmek zorundadır. İlgili form belirtilen süre içerisinde teslim edilmediği takdirde bir sonraki döneme ait tez yönetimi dersi DPÜ/LÜEÖY 44. Maddesinin 2.fıkrası uyarınca silinecektir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DPÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Tez önerisi savunması

MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce bir nüsha enstitüye birer nüsha da komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci Yükseköğretim Kurulu Tez Veri Giriş Form Sistemine girişini yaparak dönem sonuna kadar ilgili EABDB/EASDB’ye bildirmek zorundadır. İlgili form belirtilen süre içerisinde girilmediği takdirde bir sonraki döneme ait tez dersi enstitü yönetim kurulu kararı ile silinir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB/EASDB’ce işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

 

NOT: Bu duyuru ilk yayın tarihi 3 Şubat 2017 olan duyurunun güncellenmiş versiyonudur.

19 Eylül 2017, Salı / 848 defa okundu.